Hrana

Bakar u hrani: džigerica, bubrezi, riba, školjke, žumance, banane, grožđice, koštunjavo voće, suvo voće, orasi, lišće krušaka i jabuka, povrće, ovas, soja, riža, detelina lucerka, integralne žitarice (zrna, klice, mekinje), pečurke, biber, koštano brašno, leguminoze, šećerni sirup od melase, čokolada

 

Biohemija i uloga

– bakar je jedan od najznačajnijih katalizatora u našem organizmu;

– učestvuje u formiranju kostiju;

– održava mijelin u nervnom sistemu;

– prisutan je u dva ključna enzima aerobnog metabolizma: citohrom C oksidazi i superoksid dismutazi. Superoksid dismutaza nalazi se u citosolu. Ona katalitički odstranjuje slobodni radikal jona superoksida (O2-) koji nastaje u aerobnom metabolizmu. Na taj način ona štiti ćelijske membrane. Osim bakra ona sadrži i cink. U mitohondrijama ćelija postoji isti protein kao superoksid dismutaza, samo što umesto bakra i cinka sadrži mangan.

Osim u ova dva enzima još je prisutan i u: amin oksidazi, tirozinazi, urikazi, katalazama, monoamino oksidazi, dopamin hidroksilazi;

– koncentracija u jetri fetusa je 5 – 10 puta veća nego u jetri odraslog čoveka;

– koncentracija bakra u koži novorođenčeta veća je 5 – 10 puta nego kod odraslih;

– bakar sa cinkom i gvožđem lokalizovan je u najdonjem sloju pokožice (stratum germinativum), a naročito visoke koncentracije nađene su u koži gornje polovine vrata i lica;

– velika količina bakra smanjuje nivo cinka i to prvenstveno u mozgu;

– koncentracija bakra u eritrocitima je stalna, dok u serumu varira;

– neophodan je za sintezu hemoglobina (osim gvožđa i kobalta). Interesantno je da je veoma značajan i za stvaranje hlorofila u biljkama;

– ukoliko je koncentracija bakra u organizmu smanjena transport gvožđa je smanjen u bilo kom smeru.

Enzimi koji sadrže bakar učestvuju u transportu gvožđa kroz crevni zid, pri ulasku gvožđa u hem, katalizuju biosintezu porfirina i sazrevanje retikulocita.

Bakar, kobalt, gvožđe i vanadijum neophodni su za hematopoezu;

– amino kiselini tirozin omogućava da deluje kao pigmentni faktor kože i kose;

– u slučaju manjka bakra smanjena je: aktivnost superoksid dismutaze i  produkcija hemoglobina, a eritrociti postaju fragilni i podložni hemolizi;

– višak molibdena može izazvati deficit bakra;

– u organizmu postoji određena korelacija između: molibdena – bakra – sulfata; kadmijuma – gvožđa – bakra; bakra – cinka – gvožđa;

– davanje interleukina- 1 diže koncentraciju bakra, a obara koncentraciju gvožđa i cinka. Raste produkcija metaloproteina u jetri. Il- 1 deluje na dvovalentne jone;

– u telu ima 100 – 125 mg bakra;

– procenat bakra se povećava u vreme infekcija ili vakcinisanja uporedo sa stvaranjem antitela u organizmu;

– bakar 10 – 15 puta pojačava antiinflamatorno dejstvo aspirina i štiti sluzokožu organa za varenje od štetnog dejstva aspirina;

– razlaganje vitamina C ubrzava naročito bakar;

– depo se nalazi u: jetri i centralnom nervnom sistemu;

– izlučuje se putem žuči, ali žuč je neophodna i za normalnu apsorpciju bakra;

– pojačana apsorpcija bakra putem tankog creva uz smanjeno izlučivanje putem žuči postoji kod Wilson- ove bolesti. Bakar i ceruloplazmin u serumu su niski. Izlučivanje bakra urinom je pojačano;

– majčino mleko nema dovoljne količine bakra, koje su potrebne odojčetu i ako ima 3 puta više bakra (i 2 puta više gvožđa) od kravljeg mleka;

– u novorođenčadi do drugog meseca često postoji negativni balans bakra. Ovo je naročito izraženo kod nedonoščadi. Zabeležena je: leukopenija, anemija, demineralizacija kostiju i izostajanje eritropoeze u pothranjene odojčadi;

– bitan je u proizvodnji antitela;

– zajedno sa vitaminom C bitan je u proizvodnji elastina (proteina). Bakar zajedno sa silicijumom učestvuje u održavanju elasticiteta vezivnog tkiva;

– efikasnost vitamina C (protiv virusa, bakterija i njihovih toksina) pored indirektnog delovanja podizanjem imuniteta zasniva se i na direktnom delovanju slobodnim radikalom koji nastaje delovanjem askorbata sa molekularnim kiseonikom, a što katalizuje jon bakra;

– efikasnost vitamina C u terapiji malignog melanoma se jako povećava ukoliko se doda bakar;

– bakar je identifikovan u invazivnim ćelijama kožnog karcinoma planocelulare i adneksalnog karcinoma bazocelulare;

– apsorpciju pomaže: cink, kobalt i gvožđe, a odmaže visok unos cinka;

 

Preporučene doze 

od 2 meseca do 4 god. – 1 mg/d

4 god. i stariji – 2 mg/d

trudnice i doilje – 2 mg/d

 

doze se kreću u zavisnosti od proračuna: 0,6 mg/d; 2 – 5 mg/d; 0,03 mg/kg telesne težine;

 

Klinika

– manjak – generalna slabost, oslabljena respiracija i bolesti kože.

Kod dojenčadi: hipohromna mikrocitna anemija uz edeme (u serumu postoji manjak bakra i gvožđa).

Terapija: preparati gvožđa;

– nedonoščadi se daje profilaktički;

– uz ostalo i bakar davati kod rahitisa;

– boja kože i kose umnogome zavisi od bakra;

– neka od intrauterinih kontraceptivnih sredstava napravljena su od bakra;

– maligni melanom: vitamin C sa bakrom;

– višak – Wilsonova bolest. Bakar se koncentriše u: jetri, lentikularnim jedrima mozga, kornei i bubrezima.

Terapija: penicillamin oralno sa B6. Cink- acetat 150 mg/d;

Bakar u velikim količinama izaziva: nesanicu, opadanje kose, neredovne menstruacije i depresiju.